หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14

admin thai
2018-11-10 14:15:36


พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14

     เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14 ณ ห้อง 3725 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ โดยมีอาจารย์ ดร.วีระ  วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินการร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยจัดการอบรมมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยวภาคบริการ  และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคของโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  อันจะทำให้เกิดรายได้จำนวนมากและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ  อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมชุมชน ซึ่งเป็นจุดเน้นหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย

     ในการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตามหลักสูตรที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดอย่างครบถ้วน   มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% สอบผ่านภาคทฤษฏีในเกณฑ์ 70% และภาคปฏิบัติ 75% และเมื่อสิ้นสุดการอบรม มีผู้สอบผ่านและได้รับใบประกาศนียบัตรจำนวน 64 คน หลังจากการมอบวุฒิบัตรประธานในพิธีได้ให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรม

   โดยการอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) ของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดขึ้นทุกปี โดยรุ่นที่ 15 จะทำการรับสมัครช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2562 และทำการอบรมช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562 สำหรับผู้สนใจอยากประกอบอาชีพในฝันกับการเป็นมัคคุเทศก์ ได้คุ้มค่ากับการได้เห็นโลกกว้าง พร้อมการเรียนรู้จากประสบการณ์มากมายของวิทยากร ระดับ 5 ดาว สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่อาจารย์สุจิตรา ริมดุสิต เบอร์โทรศัพท์ 085-993-5609

อ่านเพิ่มเติม....pdf