ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

          เริ่มเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2532  โดยรับนักศึกษาจำนวน 1 หมู่เรียน ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาด้วยดีมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวางเป็น ที่ยอมรับจากสถานประกอบการ จวบจนปัจจุบัน วิชาชีพในด้าน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เติบโตมากขึ้น มีความต้องการของตลาดตลอดเวลา  ในปี พ.ศ.2554 สาขาวิชาฯ จึงได้ปรับหลักสูตรให้ทันสมัย โดยได้เปลี่ยนเป็นชื่อสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ โดยมีวิชาเฉพาะเลือกเพิ่มเติมให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกถึง 5 ด้านได้แก่ ธุรกิจการบิน  ธุรกิจนำเที่ยว การจัดการแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการจัดการกิจกรรม การประชุม และนิทรรศการ เพื่อผลิตบัณฑิตไปสู่ความเป็นมืออาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงาน