อาจารย์ประจำสาขาวิชา


  ผศ. ฉันทัช  วรรณถนอม
    - หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
    - ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

  โทร : 02-160-1548
  e-mail : touchpeak@hotmail.com, chantouch.wa@ssru.ac.th 
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/chantouch_wa

  


  อาจารย์สุจิตรา  ริมดุสิต
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
    - ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

  โทร : 02-160-1549
  e-mail : sujitar.su@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/sujitar_su

  ดร. วีระ  วีระโสภณ
    - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
    - ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยรังสิต

  โทร : 02-160-1548
  e-mail : weera.we@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/weera_we/

  อาจารย์ธีระ  อินทรเรือง
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - บธ.ม. บริหารธุรกิจการตลาด
    - ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  โทร : 02-160-1550
  e-mail : threera.in@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/threera_in

  ดร. รัมภาภัค  ฤกษ์วีระวัฒนา
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - ปร.ด. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
    - บธ.ม. บริหารการเงิน
    - บธ.บ. การเงินและการธนาคาร
    - Certificate in Tourism III, William Angliss, Australia

  โทร : 02-160-1550
  e-mail : rumpapak.lu@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/siriporn_lu/

  ดร. ภรณ์นภัส  เบินท์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - ปร.ด. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
    - Master of Commerce (Hospitality Management) University of Western Sydney, Australia
    - บธ.บ. อุตสาหกรรมบริการ

  โทร : 02-160-1531
  e-mail : pornnapat.be@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/pornnapat_be/

  อาจารย์เบญจพร  แย้มจ่าเมือง
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
    - บธ.บ. การเงินและการธนาคาร

  โทร : 02-160-1540
  e-mail : benjaporn.ya@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/benjaporn_ya

  อาจารย์บัว  ศรีคช
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
    - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

  โทร : 02-160-1539
  e-mail : bua.sr@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/bua_sr/

  อาจารย์กมลลักษณ์  โพธิ์พันธุ์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    -

  โทร : 02-160-1539
  e-mail : kamonluk.ph@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/kamonluk_ph/

  อาจารย์ชลลดา  ชูววณิชชานนท์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Counselling Psychology) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โทร : 02-160-1540
  e-mail : -
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/chonlada

  อาจารย์ศศิธร  เจตานนท์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
    - ศศ.บ. มานุษยวิทยา

  โทร : 02-160-1539
  e-mail : sasitorn.ch@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/sasitorn_ch


  อาจารย์พูนทรัพย์  เศษศรี
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
    - ปริญญาตรี บธ.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุบลราชธานี

  โทร : 02-160-1531
  e-mail : poonsub.sa@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/poonsub_sa/

  อาจารย์ปานฤทัย  เห่งพุ่ม
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - บริหารธุรกิจบัณฑิต  เอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  โทร : 02-160-1540
  e-mail : panruthai.he@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/panruthai_he/

  อาจารย์ชิดชม  กันจุฬา
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  โทร : 02-160-1550
  e-mail : chidchom.ka@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/chidchom_ka/