ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ปรัชญา 

          ปลูกฝังงานบริการ   สานสร้างความรู้  ควบคู่คุณธรรม นวรรตกรรมสู่สากล

วิสัยทัศน์

          มุ่งผลิตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล  เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นที่ต้องการของหน่วยงาน สถานประกอบการพร้อมทั้งให้บริการแก่สังคม และส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

พันธกิจ

          สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในวิชาชีพ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความชำนาญการของอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนบริการวิชาการแก่สังคม