หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

admin thai
2018-09-06 15:47:23


สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมนิภานภดล ซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบไปด้วย ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย ประธาน ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ กรรมการ อาจารย์รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล กรรมการ และน.ส.จิราพร ฮามวงศ์ เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินฯไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf