หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > Heart of the tour [ EP.4 ] - การจัดสัมมนา และวิชาMICE
Heart of the tour [ EP.4 ] - การจัดสัมมนา และวิชาMICE

admin thai
2018-12-07 15:18:47

รายการนี้เป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลองงาน 80 ปีสวนสุนันทา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผลิตขึ้นเพื่อศึกษาเรียนรู้การผลิตรายการอย่างมืออาชีพในรายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และรายวิชาโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์งานวิทยุโทรทัศน์ เป็นการผลิตรายการเพื่อการศึกษา มิได้มีเจตนาในการแสวงหาผลกำไรจากการผลิตรายการดังกล่าวนี้ แต่อย่างใด

Suansunandha Channel